Cele i zadania

Cele

Laboratorium WIĘZI to interdyscyplinarny niezależny ośrodek analityczno-badawczy inicjujący i współtworzący debatę publiczną. Pragniemy naszymi refleksjami i działaniami umacniać aksjologiczne fundamenty społeczeństwa obywatelskiego. Diagnozy współczesności wypracowane w ramach Laboratorium WIĘZI mają służyć tworzeniu wizji przyszłości – Polski, Kościoła, Europy.

Zgodnie z tradycją WIĘZI, pragniemy szukać tego co wspólne, służyć pojednaniu, przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów. Nie zacieramy istniejących różnic. Uważamy jednak, że w pluralistycznym świecie właściwym sposobem budowania ludzkiej wspólnoty jest dialog ludzi różnych narodów, kultur, religii i przekonań. Postawę dialogu rozumiemy jako współczesną kontynuację tradycji Polski jagiellońskiej, a także wyraz katolickości myślenia – bo przecież katholikos znaczy „powszechny”…

Laboratorium WIĘZI to polski chrześcijański think tank. Patrzymy na świat przez pryzmat wiary, będziemy więc próbowali nie tylko opisywać, ale też kształtować polską religijność XXI wieku – świadomą, dojrzałą, pogłębioną duchowo, otwartą na spotkanie ze światem i zaangażowaną społecznie. Chcemy wspierać w postawach polskich katolików wierność chrześcijańskim korzeniom i mądry krytycyzm, symbiozę głębokiej tożsamości z otwartością.

Laboratorium WIĘZI jest wyspecjalizowaną formą działalności statutowej Towarzystwa WIĘŹ, stowarzyszenia non profit. Wokół Laboratorium WIĘZI skupieni są naukowcy, eksperci, analitycy, twórcy oraz publicyści średniego i młodego pokolenia, którzy chcą włączyć się w realizację tych celów. Poprzez współpracę z innymi ośrodkami chcemy budować pomosty międzyśrodowiskowe i przyczyniać się do podnoszenia jakości polskiego życia publicznego.

Zadania

Laboratorium WIĘZI będzie inspirować debatę publiczną w wybranych dziedzinach poprzez m.in.:

  • przygotowywanie specjalnych raportów, analiz i ekspertyz (publikowanych zwłaszcza w miesięczniku WIĘŹ i na stronie internetowej www.laboratorium.wiez.pl, a także ogłaszanych na konferencjach prasowych),
  • działalność naukowo-badawczą,
  • organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów publicznych, odczytów i prelekcji popularyzatorskich, festiwali i wydarzeń kulturalnych,
  • monitorowanie debaty publicznej w danej dziedzinie oraz diagnozowanie nowych wyzwań i zagrożeń,
  • własny udział w debacie publicznej (komentarze i wywiady członków Zespołu Laboratorium WIĘZI; własna publicystyka prasowa, radiowa i telewizyjna),
  • prowadzenie strony internetowej Laboratorium WIĘZI,
  • organizowanie warsztatów i spotkań formacyjnych,
  • inicjowanie społecznych akcji świadomościowych wpływających na opinię publiczną.
Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?